Fest Festival - informacje o postępowaniu restrukturyzacyjnym - BM Restrukturyzacje - BM Restrukturyzacje

Fest Festival – informacje o postępowaniu restrukturyzacyjnym

Informujemy, że w dniu 9 sierpnia 2023 r. spółka Fest Festival spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, nr KRS: 0000766893, obwieściła o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym – postępowaniu o zatwierdzenie układu. Postępowanie restrukturyzacyjne spółki toczy się pod sygn. akt WA1M/GRz-nu/293/2023. Nadzorcą układu w postępowaniu jest spółka BM Restrukturyzacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu podjęcie niezbędnych działań, które mają przywrócić wypłacalność spółki oraz wypracować porozumienie z wierzycielami. Spółka informuje, że pragnie w szczególności wypracować najlepsze rozwiązanie osobom które nabyły wydarzenie na tegoroczny Fest Festival. W tym celu spółka, wraz z nadzorcą sporządziła plan restrukturyzacyjny, który dostępny jest do pobrania dla wierzycieli w aktach postępowania w systemie informatycznym Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Informacje dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego spółki są udzielane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: fest@bmrestrukturyzacje.pl

 

Aktualizacja 10.08.2023 r.

Nadzorca postępowania za zgodą spółki udostępnia wstępny plan restrukturyzacyjny do pobrania dla wszystkich zainteresowanych wierzycieli.

Aktualizacja na dzień 23.10.2023

Rozpoczęło się głosowanie nad układem FEST FESTIVAL. Spółka rozesłała karty do głosowania dla wierzycieli ujawnionych w spisie wierzytelności oraz udostępni plan restrukturyzacyjny. Nadzorca układu prosi o zapoznanie się z propozycjami układowymi Spółki oraz oddanie głosu za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych pod adresem
https://prs.ms.gov.pl/krz

Aktualizacja na dzień 24.10.2023 r.

Uprzejmie informujemy, że po linkiem http://www.festfestival.pl/restrukturyzacja dostępne są dokumenty dla wierzycieli m.in. plan restrukturyzacyjny spółki Fest Festival.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami i oczekiwanie na karty do głosowania.

W sprawach dotyczących wysokości wierzytelności, ewentualnych omyłek na kartach do głosowania, uprzejmie prosimy o kontakt na adres e – mail: restrukturyzacja@festfestival.pl

Aktualizacja na dzień 13.11.2023 r.

Uprzejmie informujemy, że zakończył się proces głosowania nad układem Fest Festival. Z uwagi na znaczną ilość wierzycieli oraz konieczność oczekiwania na otrzymanie kart do głosowania, które zostały wysłane drogą pocztową, ostateczne wyniki głosowania nad układem zostaną przekazane najprawdopodobniej w piątek 17.11.2023r. Do tego czasu wstrzymujemy się z podaniem ostatecznego wyniku głosowania nad układem.

Aktualizacja na dzień 20.11.2023 r.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu Fest Festival sp. z o.o. doszło do przyjęcia układu. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Spółki złożono również wniosek do sądu o zatwierdzenie układu, który został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pod sygnaturą: WA1M/GRz/232/2023.

Jednocześnie informujemy, że przyjęcie układu nie oznacza, że Spółka Fest Festival sp. z o.o. może rozpocząć wykonywanie układu i spłaty wierzytelności zgodnie z postanowieniami układu. Do rozpoczęcia procesu wykonywania układu konieczne jest prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd. Na chwilę obecną kwestię zatwierdzenia układu będzie rozpatrywał sąd restrukturyzacyjny. O wszelkich zmianach w sprawie będziemy informować na bieżąco.

Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Pobierz pdf

Wstępny plan restrukturyzacyjny

Pobierz pdf