Aluprim sp. z o.o. - informacje o postępowaniu upadłościowym - BM Restrukturyzacje - BM Restrukturyzacje

Aluprim sp. z o.o. – informacje o postępowaniu upadłościowym

Postanowieniem z dnia 4 maja 2023 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika, którym jest ALUPRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie, KRS 0000769080, adres Józefa Dwernickiego 20/5, 33-100 Tarnów, NIP 8733270165. W postępowaniu tym syndykiem została wyznaczone spółka BM Restrukturyzacje sp. z o.o., którą reprezentują doradcy restrukturyzacyjni Bartosz Magnowski i Wojciech Młocek.

Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt TR1T/GUp/9/2023. Sygn akt pod, którym prowadzone są akta do zgłoszeń wierzytelności to TR1T/GUp-Zw/9/2023.

Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: Aleja Kijowska 24 LU2 – piętro 1 30-079 Kraków.

Zgłoszenia wierzytelności

Termin zgłoszenia wierzytelności:

Zgłoszenia wierzytelności za pośrednictwem KRZ należy zgłosić do dnia 3 czerwca 2023 r. W przypadku przekroczenia tego terminu do skutecznego zgłoszenia wierzytelności konieczne będzie wniesienie zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego w kwocie 1 010,49 zł zgodnie z art. 235 ust. 1 prawa upadłościowego.

Podmioty, które są uprawnione do złożenia zgłoszenia wierzytelności w formie papierowej:

1. Osoby posiadające wierzytelność ze stosunku pracy z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem.

2. Osoby posiadające wierzytelności alimentacyjne.

3. Osoby posiadające wierzytelności z renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci.

4. Osoby posiadające wierzytelności z renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

 

Rachunek bankowy do wpłaty zryczałtowanych kosztów postępowania

Syndyk informuje, że rachunek bankowy dedykowany do wpłat zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego wynikających z dokonania zgłoszenia wierzytelności po terminie, o których mowa w art. 235 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe to;

67 1870 1045 2078 1068 0992 0004

Informacje na temat postępowania są udzielane telefonicznie pod nr telefonu 533 057 125 lub pod adresem e-mail: zgloszenia@bmrestrukturyzacje.pl.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości Aluprim sp. z o.o. z dnia 4 maja 2023 r.

Pobierz pdf