Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Podstawowe informacje.

28/07/2021

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to szczególny, tymczasowy rodzaj postępowania o zatwierdzenie układu. Tryb ten został wprowadzony na mocy przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, określanej jako „tarcza 4.0”. Celem postępowania jest dojście do porozumienia pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem i wypracowanie układu który ureguluje spłatę zobowiązań.

Należy pamiętać, że postępowania restrukturyzacyjne w uproszczonej formie mogą być wszczynane do dnia 30 listopada 2021 r., niemniej przyjęta jest już ustawa, która wprowadzi niektóre rozwiązania uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego na stałe do porządku prawnego.

Kto może skorzystać z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego?

Z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, skorzystać mogą wszystkie podmioty mające zdolność restrukturyzacyjną, a są to:

  • przedsiębiorcy,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
  • wspólnicy osobowych spółek handlowych którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, są to:

– wspólnicy spółki jawnej,

– komplementariusze w spółce komandytowej,

– komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej;

  • wspólnicy spółki partnerskiej.

Postępowania restrukturyzacyjne mogą być prowadzone zarówno wobec dłużnika niewypłacalnego, jak i dłużnika dopiero zagrożonego niewypłacalnością.

Przebieg postępowania

W ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego ograniczona została rola sądu restrukturyzacyjnego, na rzecz nadzorcy układu. Dłużnik ma obowiązek zawrzeć umowę z osobą pełniącą funkcję nadzorcy układu. Następnie dłużnik przygotowuje i przekazuje nadzorcy układu propozycje układowe, a także spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych.

Samo otwarcie postępowania również zostało bardzo uproszczone. Dłużnik dokonuje obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, a sama publikacja obwieszczenia odbywa się w terminie około jednego tygodnia od złożenia wniosku o publikacje. Dzień dokonania obwieszczenia jest dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu. Każdy z uprawnionych może dokonać obwieszczenia tylko jednokrotnie – dłużnik może tylko raz skorzystać z tego trybu postępowania. Dłużnik uzyskuje co do zasady 4 miesięczną ochronę przed postępowaniami egzekucyjnymi i w tym czasie powinien przyjąć układ oraz złożyć do sądu wniosek o jego zatwierdzenie.

Głosowanie nad układem może odbyć się na 2 sposoby:

1) dłużnik może zbierać głosy na piśmie przedstawiając wierzycielom karty do głosowania, czyli w trybie samodzielnego zbierania głosów,

2) nadzorca układu może wyznaczyć termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem (głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli).

Wskazane sposoby głosowania nad układem, mogą być stosowane równolegle niezależne od siebie. Jeżeli istnieją możliwości techniczne, głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Układ zostaje przyjęty jeżeli opowiedziała się za nim większość głosujących wierzycieli (a więc jedynie aktywni wierzyciele mają wpływ na wynik głosowania), mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom.

Co do zasady sąd wydaje postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. W praktyce czas do wydania postanowienia o zatwierdzeniu układu jest jednak dłuższy. Skutki otwarcia postępowania, w szczególności zakaz wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych przez wierzycieli, czy brak możliwości wypowiedzenia istotnych umów kredytowych, leasingowych etc. rozciągają się również na etap procedowania przez sąd wniosku o zatwierdzenie układu. Czas ochrony dłużnika może wynieść więc znacznie dłuższy okres niż 4 miesiące. Zatwierdzony układ dłużnik ma obowiązek wykonywać po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.

Główne korzyści dla dłużnika

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne charakteryzuje się szybkością, odformalizowaniem oraz ograniczonym zaangażowaniem sądu. Do zainicjowania postępowania wystarcza obwieszczenie w MSiG o jego otwarciu.

Niewątpliwie największymi korzyściami jakie płyną dla dłużnika z regulacji uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego są:

  • uzyskanie ochrony przed postępowaniami egzekucyjnymi na czas trwania postępowania,
  • zakaz spełniania przez dłużnika historycznych świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem,
  • zakaz wypowiadania określonych umów m.in. najmu, dzierżawy czy leasingu.

Kluczowe znaczenie ma także art. 17 Tarczy 4.0., zgodnie z którym jeżeli propozycje układowe przewidują pełne zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo lub przynajmniej w stopniu nie niższym od tego, jakiego można się spodziewać w przypadku dochodzenia wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi z przedmiotu zabezpieczenia, to do objęcia tej wierzytelności układem nie jest konieczna zgoda wierzyciela, w wyniku czego układ z mocy prawa obejmuje również wierzytelności zabezpieczone rzeczowo. W przypadku pozostałych postępowań restrukturyzacyjnych (sądowych), wierzyciel co do zasady musi wyrazić zgodę na objęcie układem wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo i zwykle nie zostaje objęty układem.

Rola nadzorcy układu

Nadzorca układu sprawuje nadzór nad przebiegiem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Jak już zostało wspomniane, dłużnik jest zobowiązany do zawarcia umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z wybranym doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie pełnił funkcję nadzorcy układu. Nadzorca układu jest uprawniony do wyrażania zgody na dokonanie przez dłużnika czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Do obowiązków nadzorcy należy również sporządzenie planu restrukturyzacyjnego, testu prywatnego wierzyciela czy przygotowanie wspólnie z dłużnikiem propozycji układowych (tj. propozycji spłaty wierzycieli).

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą BM Restrukturyzacje w zakresie obsługi uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.