Upadłość Getin Noble Banku - dochodzenie roszczeń frankowych - BM Restrukturyzacje - BM Restrukturyzacje

Upadłość Getin Noble Banku – dochodzenie roszczeń frankowych

20/07/2023

W dniu 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy ogłosił upadłość Getin Noble Banku S.A. W tym wpisie postaram się odpowiedzieć co to oznacza dla Frankowiczów, oraz co w takim wypadku należy zrobić aby skutecznie dochodzić wierzytelności.

Po pierwsze, po ogłoszeniu upadłości wierzyciele Getin Banku, w tym oczywiście osoby, które prowadzą lub zamierzają prowadzić proces o unieważnienie umowy, nie będą już mogły skutecznie dochodzić swoich wierzytelności na drodze powództwa cywilnego. Skutkiem ogłoszenia upadłości będzie zawieszenie prowadzonych postępowań sądowych oraz brak możliwości wytoczenia nowych powództw przeciwko upadłemu bankowi o zapłatę zwrotu wpłaconych bankowi nienależnie kwot.

Jedyną drogą dochodzenia wierzytelności będzie więc zgłoszenie wierzytelności syndykowi w ramach postępowania upadłościowego. Termin na zgłoszenie wierzytelności jest krótki bo liczy zaledwie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości banku, które nastąpiło 20 lipca 2023 r. Po tym terminie będzie nadal możliwe zgłoszenie wierzytelności natomiast będzie ono wymagało uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości około 1000 zł. Zgłoszenie wierzytelności w ustawowym 30. dniowym terminie nie wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty.

Po drugie, samo zgłoszenie wierzytelności ma bardzo istotne znaczenie z perspektywy klienta banku ponieważ zgodnie z przepisami prawa upadłościowego możliwość dokonania potrącenia z upadłym bankiem istnieje najpóźniej w chwili zgłoszenia wierzytelności. Jest to szczególnie istotne z perspektywy klientów, którzy nie dokonali pełnej spłaty kapitału wypłaconego w ramach kredytu.

Wreszcie, po skutecznym zgłoszeniu wierzytelności wierzycielom Getin Noble Banku pozostanie czekać na rozpoznanie ich zgłoszeń przez syndyka. Syndyk powinien dokonać oceny, czy umowa na podstawie której zgłaszana jest wierzytelności zawiera niedozwolone postanowienia oraz czy jest nieważna w całości. Jeżeli kredyt okaże się nieważny, syndyk umieści go na liście wierzytelności i na końcowym etapie postępowania upadłościowego, w zależności od zgromadzonych funduszy, dokona spłaty wierzycieli. Jeżeli syndyk nie uwzględni na spisie wierzytelności zgłaszanej wierzytelności to klientowi banku będą przysługiwały środki zaskarżenia (sprzeciw, a następnie zażalenie).

Podsumowując, niezależnie od fazy procesu dochodzenia wierzytelności od banku oraz etapu spłaty kredytu każdy z Frankowiczów powinien dokonać analizy, jakie działanie będzie dla niego najbardziej korzystne w obliczu upadłości Getin Noble Banku. W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu, postaramy się udzielić wszechstronnych informacji na temat konieczności dalszego działania w sprawie wierzytelności względem upadłego Getin Noble Banku.

Wojciech Młocek radca prawny, doradca restrukturyzacyjny